Van Dort Letselschade succesvol in procedure bij de Hoge Raad!

2 oktober 2014, Van Dort Letselschade

Zie ook het artikel in Dagblad De Limburger

Dit arrest betreft een door Van Dort Letselschade tegen (de verzekeraar van) het ziekenhuis gevoerde principiële procedure over de redelijkheid van een No cure no pay afspraak. Wij hadden met onze cliënt een dergelijke afspraak gemaakt vanwege de onzekere situatie en omstandigheden waarin hij was terecht gekomen na het overlijden van zijn echtgenote kort na de bevalling van hun tweede kind. Cliënt meende dat zijn vrouw was komen te overlijden door fouten van het ziekenhuis tijdens de bevalling.

Zekerheid daarover bestond er op dat moment echter allerminst. Nadat aansprakelijkheid was komen vast te staan en de schadevergoeding ten behoeve van cliënt en zijn beide kinderen kon worden afgewikkeld, bleef er verschil van mening met de (verzekeraar van) het ziekenhuis over de te vergoeden kosten van rechtsbijstand op basis van art. 6: 96 BW. Wij vorderden namens cliënt volledige vergoeding van de overeengekomen 'succesfee' gebaseerd op een percentage van 15% (incl. BTW) over het bereikte resultaat, dat neerkwam op € 33.750,-; het ziekenhuis wilde maximaal € 20.000,- vergoeden gebaseerd op uurtarief en gespecificeerde uren. Er waren meerdere redenen op grond waarvan naar onze mening de afspraak als zodanig maar ook het overeen gekomen percentage de toets der redelijkheid konden doorstaan en door het ziekenhuis integraal dienden te worden vergoed aan cliënt, die conform de gemaakte afspraken ook met ons had afgerekend. Rechtbank, Gerechtshof en de AG bij de Hoge Raad volgden ons daarin echter niet en wezen de vordering af.

De Hoge Raad oordeelde echter anders en is met ons van mening dat, mede gezien de geschetste omstandigheden waarin cliënt zich bevond toen hij de No cure no pay afspraak met ons aanging, een dergelijke afspraak past binnen de regels van art. 6: 96 lid 2 onder b en c BW. Het Hof is derhalve uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting en/of heeft zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd. Vervolgens volgt verwijzing naar het Gerechtshof Den Haag dat nu het in redelijkheid te vergoeden honorarium (alsnog) moet vaststellen.

Ik meen dat met dit arrest de basis is gelegd voor vergoeding van No cure no pay afspraken als schade van betrokkenen, onder de noemer van de buitengerechtelijke kosten. Op basis van de dubbele redelijkheidstoets zal in voorkomende gevallen moeten worden beoordeeld of:

1. de No cure no pay afspraak als zodanig in redelijkheid werd gemaakt, gezien de omstandigheden van het betreffende geval, én
2. de omvang van de succesfee c.q. de kosten redelijk is/zijn.

Alleen wanneer de eerste vraag bevestigend wordt beantwoord, dient te worden beoordeeld of de overeen gekomen fee redelijk is. Is dat het geval, dan komt de volledige fee voor vergoeding in aanmerking.

Klik hier voor het volledige arrest.

Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een extern netwerk is belangrijk.

Sponsoring en support

We ondersteunen de volgende initiatieven.

Na Het Noodlot

Uitgegeven ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van
Van Dort Letselschade

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.
Nog enkele exampleren!

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2021 - Van Dort Letselschade BV