Nieuwe tijden!

De media berichten er bijna iedere dag over: de pensioentekorten die ontstaan doordat de pensioenfondsen en -verzekeraars niet meer de rendementen kunnen realiseren, die nodig zijn om de pensioenuitkeringen te kunnen realiseren. Door de veranderde omstandigheden op de financiële markten leveren beleggingen veel minder op dan nodig is om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen en dreigen de pensioengerechtigden daar de dupe van te worden. De spaarrente gaat mogelijk naar negatief, in ieder geval levert sparen niks meer op, zelfs niet wanneer je je geld voor langere tijd vastzet.

Dit heeft ook belangrijke consequenties voor slachtoffers van letselschade, die met de hun toegekende schadevergoeding hun schade moeten compenseren. Die schade betreft vaak ook toekomstschade, dat wil zeggen schade die zich pas op een later moment voordoet. Van het slachtoffer wordt verwacht dat hij met de hem toegekende schadevergoeding een rendement realiseert waarmee hij ook een deel van die toekomstschade kan opvangen. Bij het berekenen van de schadevergoeding wordt daar zelfs rekening mee gehouden. In feite krijgt het slachtoffer dus minder uitbetaald dan zijn verwachte schade, omdat hij met het te behalen rendement ook een deel van zijn schade kan opvangen.

Nu de bankrentes echter onder druk staan en negatief dreigen te worden en zelfs grote beleggingspartijen als pensioenfondsen niet meer in staat zijn voldoende rendementen te behalen, kan worden betwijfeld of het dan nog wel reëel en redelijk is van een slachtoffer te verwachten dat hij wél een rendement kan realiseren, om daarmee een deel van zijn schade te compenseren. Ik denk van niet en heb recent met een collega voor dit onderwerp aandacht gevraagd in een uitvoerig wetenschappelijk artikel, dat met name bij verzekeraars nogal wat reuring zal geven.

Onze conclusie is namelijk -kort gezegd- dat bij het bereken van toekomstschade geen rekening meer gehouden moet worden met enig rendement, hoogstens een negatief rendement. De schadevergoedingen zullen daardoor (fors) stijgen. We zien ons hierin gesteund door recente rechtspraak. We staan ook in letselschadeland aan het begin van een nieuwe tijd!

Raoul M.J.T. van Dort, 9 oktober 2019

Deze columns zijn verschenen in Nummer 1, een blad dat tien keer per jaar als aparte bijlage bij dagblad De Limburger wordt meegezonden.


Maak kennis met onze teams

Wij staan achter het slachtoffer.

We doen het niet alleen

Een netwerk van externe relaties is belangrijk.

Sponsoring en ondersteuning

Deze initiatieven dragen we een warm hart toe.

De Contant Maker, onze handige calculator

Bereken de contante waarde van je kapitaal.

Na Het Noodlot

Nieuw boek over de impact van
letsel en verlies.

Letsel Verhalen

Hét leesbare boek over letsel en schade.

mr. R.M.J.T. van Dort re

Kantoor Maastricht

Spoorweglaan 12
6221 BS  Maastricht

Kantoor Amsterdam

Jan Luijkenstraat 12-III
1071 CM  Amsterdam

Ons Privacystatement

Copyright © 2020 - Van Dort Letselschade BV